INFORMATIE

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Het abonnement wordt aangegaan voor een minimale looptijd van het aantal gekozen of voorbepaalde maanden, geteld vanaf de ingangsdatum. Al onze abonnementen zijn NA de gekozen, oorspronkelijke looptijd een maandabonnement. Voor alle abonnementen geldt dat het abonnement na opzegging eindigt op de laatste dag van de volgende maand (als de minimale gekozen looptijd voorbij is). Opzegging kan online worden gedaan via onze website in uw ‘’mijn orange’’ omgeving, schriftelijk aan de receptie, of per aangetekende brief. De datum van ontvangst is de datum die wij gebruiken om de einddatum van het abonnement vast te stellen.   
 
Artikel 2: Er kan in geen geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van abonnementsgeld. Afwezigheid van het lid, door welke oorzaak dan ook, ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde abonnementsgeld en schept voor het lid niet het recht op enige vermindering van het abonnementsgeld. Ingeval van zwangerschap, een langdurige blessure of letsel kan met schriftelijke toestemming van Orange Wellness Club het abonnement tijdelijk stopgezet worden, met minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden (dit geldt niet voor bijvoorbeeld studie, stage, werk, verblijf in het buitenland en vakantie) en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring en slechts 1 maal in de gekozen contractperiode. Het lid is verantwoordelijk voor het verzorgen van een verklaring met voldoende medische onderbouwing. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De deelnameperiode wordt met de duur van de ziekte verlengd en de financiële verplichtingen worden tijdens de stopzetting opgeschort.
In geval van verhuizing buiten een straal van 20 km tot Orange Wellness Club kan het abonnement voor het einde van de abonnementsperiode worden beëindigd met inachtneming van een opzegperiode van drie maanden. Een kopie van uw uitschrijving uit het lokale gemeenteregister volstaat voor onze administratie.
Orange Wellness Club behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de lesindeling, openingstijden en tarieven te wijzigen.
 
Artikel 3: Orange Wellness Club is bevoegd op 1 januari van elk kalenderjaar de abonnementsprijs te verhogen met maximaal 5%.
 
Artikel 4: Het abonnementsgeld dient door het lid maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand. Ook abonnementen die in weekprijzen worden aangeboden, dienen per maand te worden betaald. Wij hanteren hiervoor de berekening 1 maand = 4,3 week. Het lid is verplicht te zorgen voor een voldoende saldo op de voor automatische SEPA Euro incasso bestemde rekening. Incasso vindt plaats op de 1e van iedere kalendermaand. Het incassobedrag is gelijk aan uw maandelijkse abonnementstarief. Het machtigingskenmerk wordt automatisch door onze financiële software gegenereerd, maar bevat in ieder geval uw 4 of 5 cijfers tellende klantnummer. Als automatische incasso van het volledig verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, is het lid verplicht tijdig op andere wijze te betalen. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde maandtermijnen opeisbaar en dienen deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid door het lid aan Orange Wellness Club te worden voldaan. Indien Orange Wellness Club over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd. Met een openstaande vordering behoudt Orange Wellness Club zich het recht voor het betreffende lid de toegang tot de club te ontzeggen. Het incassant ID van Orange Wellness Club is NL65ZZZ281052760000.
 
Artikel 5: Bij niet tijdige betaling of het niet slagen van de automatische incasso zal Orange Wellness Club een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen.
 
Artikel 6: Indien u ‘’upgrades’’ aan uw abonnement wenst toe te voegen, of deze wenst te laten vervallen, kunt u dit doen via onze website in uw ‘’mijn orange’’ omgeving of schriftelijk aan de receptie. We brengen € 5,00 administratiekosten in rekening bij het laten vervallen van een upgrade
 
Toevoegen van ‘’upgrades’’ is mogelijk per de 1e dag van elke kalendermaand, weglaten is ook mogelijk per de 1e dag van elke kalendermaand. Ieder abonnement van 6 maanden of langer is t/m de 6e maand van de abonnementsperiode strikt persoonlijk en kan daarna worden overgedragen aan derden zolang er geen sprake is van betalingsachterstanden. Overdragen kan via onze website in uw ‘’mijn orange’’ omgeving of schriftelijk aan de receptie met het daarvoor bestemde formulier. Het nieuwe lid komt niet in aanmerking voor lopende acties. Bij overdracht van een abonnement dient het nieuwe lid de looptijd van het betreffende abonnement vol te maken. Wanneer de looptijd nog korter is dan 6 maanden, geldt een minimale duur van 6 maanden. Het nieuwe lid kan het abonnement weer na 6 maanden overdragen. Het nieuwe lid kan de Wellness Key van het bestaande lid overnemen of een nieuwe aanschaffen bij de receptie. Een lid kan alleen eenzelfde abonnement overdragen. Alle abonnementswijzigingen dienen minimaal 5 dagen voor de 1e dag van de volgende maand te worden aangevraagd via onze website in uw ‘’mijn orange’’ omgeving of schriftelijk aan de receptie middels een daarvoor bestemd formulier. 
De Wellness Key is persoonsgebonden en mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld om welke reden dan ook. Zonder Wellness Key is toegang tot de club niet mogelijk. De eenmalige kosten van de Wellness Key zijn geen borg. Orange Wellness Club is bevoegd geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, evenementen en/of demonstraties of in situaties van overmacht.
Orange Wellness Club kan bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van het abonnement derden inschakelen.
Orange Wellness Club streeft ernaar de diensten en faciliteiten gedurende de naar haar leden gecommuniceerde openingstijden beschikbaar te houden. Orange Wellness Club kan echter niet garanderen dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de diensten en faciliteiten.
 
Artikel 7: Orange Wellness Club is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval van welke aard en door welke oorzaak dan ook dat tijdens of na het gebruik van faciliteiten van Orange Wellness Club is ontstaan.
Orange Wellness Club is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van het lid of van de bezoeker.
Schoon schoeisel (non-marking en geen buitenschoenen) en gepaste kleding (Geen petjes e.d. , niet aanstootgevend en voor heren een T-shirt, geen ‘haltershirt’ of shirt zonder mouwen) zijn verplicht tijdens het sporten. In de sauna is kleding niet toegestaan. Op weg naar de sauna en in de restaurants is het dragen van een badjas verplicht. Het gebruik van badlakens is in de sauna verplicht. Maandag is Ladies Day.
Overigens gelden de gebruikelijke huisregels van Orange Wellness Club zoals in de club gepubliceerd en verkrijgbaar bij de receptie.
Orange Wellness Club is altijd bevoegd de voorwaarden en huisregels aan te passen.
 
Artikel 8: Eventuele (algemene) voorwaarden van het lid en/of afwijkingen van de door Orange Wellness Club gehanteerde voorwaarden zijn niet op deze overeenkomst van toepassing, tenzij Orange Wellness Club dat schriftelijk aan het lid heeft bevestigd.
 
Artikel 9: Eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen uit de door Orange Wellness Club gehanteerde voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 
Artikel 10: Het lid is verplicht de redelijke instructies van al het personeel van Orange Wellness Club ten aanzien van het gebruik van alle faciliteiten binnen de club op te volgen. De bedrijfsleiding kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren. Elk handelen, nalaten of gedrag van een lid of bezoeker van de club in strijd met een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of de huisregels en/of andere handelingen die de naam en/of gang van zaken van Orange Wellness Club kunnen benadelen, geeft Orange Wellness Club en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang het lidmaatschap (de huur) als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot de club te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van abonnementsgeld of huurpenningen.
 
Artikel 11: Orange Wellness Club heeft het recht een wens tot het aangaan van een lidmaatschapsovereenkomst van een klant te weigeren als: de klant jonger is dan 18 jaar, de klant geen bank- of girorekening heeft bij een Nederlandse bank, het aannemelijk is dat de klant zijn verplichtingen uit het abonnement niet zal naleven, wat onder meer het geval is bij niet-naleving door de klant van een of meer verplichtingen uit een eerder of ander abonnement.
 
Artikel 12: Het lid is verplicht eventuele wijzigingen in persoonsgegevens of overige informatie die relevant kan zijn voor het abonnement direct door te geven aan Orange Wellness Club. Het lid staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens.
 
Artikel 13: Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.


Voorwaarden Duo Abonnement:
 
Al onze gebruikelijke voorwaarden zijn van toepassing plus de volgende voorwaarden:
Het Duo Abonnement draait om de koppeling van een bestaand lid aan een nieuw lid of de koppeling van twee nieuwe leden, waardoor beiden van een superscherp abonnementstarief profiteren. Een nieuw lid mag eerder bij Orange Wellness Club lid zijn geweest, echter een nieuw lid mag geen (actief) lid zijn geweest 6 maanden voorafgaand aan de startdatum van het nieuw af te sluiten Duo Abonnement. Een bestaand lid kan een Duo Abonnement aangaan met een nieuw lid.
 
Bij opzegging van een Duo Abonnement door één persoon, kan degene die lid blijft bij Orange Wellness Club een duo koppeling aangaan met een zelfgekozen nieuw lid of zich aanmelden op de koppellijst via de website van Orange Wellness Club.
 
Elk bestaand lid mag met maximaal 1 nieuw lid een duo-koppeling aangaan.
 
Het abonnementstarief van €39,95 geldt voor het onbeperkt gebruik van alle fitness- , groepsles-, en saunafaciliteiten, en gaat voor het nieuwe lid in vanaf de startdatum van zijn/haar abonnement. Het actietarief van €39,95 gaat voor het bestaande lid in vanaf de 1e van de kalendermaand opvolgend op de reeds (vooruit)betaalde periode, bekeken vanaf de startdatum van het nieuwe lid.
 
Bestaande leden kunnen van het Duo Abonnement gebruik maken door zich te koppelen aan een nieuw lid of door zich aan te melden voor de koppellijst. Bestaande leden en nieuwe leden, die zelf geen duo kunnen vormen, worden via deze lijst aan elkaar gekoppeld. Bij de koppellijst wordt de volgorde van aanmelding gehanteerd.
 
Upgrades zoals voor zonnebank en kinderopvang zijn geen onderdeel van dit abonnement, maar wel te combineren met het Duo Abonnement.
 
Het abonnementstarief van €39,95 geldt voor zowel het nieuwe als het bestaande lid, maar wordt bij opzegging van een van beiden per 1e van de volgende kalendermaand omgezet naar het op dat moment geldende tarief (of het laatstgenoten tarief voorafgaand aan deze actie).
 
Beide leden van het Duo Abonnement (het duo) moeten minimaal 6 maanden (bij een 6 maanden abonnement) of 12 maanden (bij een jaarabonnement) aaneengesloten lid zijn na de startdatum van het Duo Abonnement. Na deze termijn is het abonnement voor beide leden per maand opzegbaar, met inachtneming van een maand opzegtermijn.
 
Het abonnementstarief van €39,95 is een nettoprijs. Eerdere, latere, of andere kortingen, voordelen of regelingen zijn niet van toepassing op dit tarief.
 
Leden met een openstaand bedrag kunnen niet deelnemen aan dit abonnement.
 
Eventuele bedrijfsfitness afspraken of contracten, ook via derden zoals Bedrijfsfitness Nederland en Intenz Nationaal Gezondheids Plan, dient het bestaande lid eerst zelf op te zeggen bij het bedrijf en de opzegtermijn in acht te nemen alvorens aan het Duo Abonnement kan worden deelgenomen.

Bij de actie van twee maanden gratis Fitness en Sauna bij aanmelden voor een jaarabonnement vóór 31 okt 2018, ontvang je 2 maanden gratis. Dit zijn de 13de en 14de maand van het lidmaatschap. Upgrades zoals voor zonnebank en kinderopvang zijn geen onderdeel van dit abonnement, maar wel te combineren met het Duo Abonnement.

 

Delen op facebook